کوه عظیمیه کرج

کوه عظیمیه کرج


 

 

صبح روز دوشنبه بود که ساعت نه صبح به سمت عظیمیه کرج رفتم و به سوی کوه عظیمیه به راه افتادم. هر چه از کوه بالاتر می رفتم آلودگی شهر با وضوح بیشتری دیده می شد. از دیگر سو، هر چه مسافت بیشتری را می رفتم آسمان آبی و آبی تر می شد. هیچ صدایی نبود جز صدای پرندگان که هر از چندگاهی به گوش می رسید. 

It was Monday morning that I go to Azimiye and start to mountain climbing. The more I climbed, the air pollution above the city become more visible. On the other hand, when I go higher, the sky

become more and more blue and shiny. There was no sound unless birds songs.

Photographer: Leila Shahpoori