Skip to Content

کاریکاتور شاه خائن

بی تردید وقوع انقلاب اسلامی نقطه عطفی در رشد و گسترش هنر در ایران بود. انقلاب کمک کرد تا هنر در ایران انتشار یابد؛ به طوری که مردم بتوانند آن را درک و خواسته های خود را به آن زبان بیان کنند. در این میان، هنر کاریکاتور که با ظهور مطبوعات و انتشار روزنامه در ایران پا به عرصه وجود گذاشته بود، درواقع مردمی ترین و مطبوعاتی ترین هنر از میان هنرهای تجسی بود. کاریکاتور که در طی تاریخ قریب به صدسالهاش در ایران، همواره زبان و بیانی گزنده، افشاگرانه و طنزآمیز برای طرح مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته است، لاجرم باید بر محملی بنشیند که هر روزه و در همه جا دیده شود. این محمل ارزشمند و ارزان در زمانة ما مطبوعات هستند که از عوام و خواص گرفته و از مردم کوچه و بازار تا فرهیختگان و عالمان همه آن را نظر میاندازند. کاریکاتور ایران بویژه در مطبوعات پس از رویداد پیروزمندانة انقلاب اسلامی، نقشی والا و بالا داشته است؛ آنجایی که هنرمند کاریکاتوریست یک اتفاق به ظاهر سادة سیاسی را، با بیانی موجز و مرموز، خطری بزرگ میبیند، بیشک اهمیت و قابلیت این هنر پیش از بیش آشکار میگردد. مردم دوران انقلاب، کاریکاتورها را چون حدیثی حقیقی از ذات و شالودة مضمحل و پوسیدة نظام شاهنشاهی و روایتی معنوی از ایثار و شهادت فرزندان خود در راه آزادی می بینند. تحولات دهة نخست تاریخ انقلاب و رخدادهای سیاسی، خبری و اجتماعی، تأثیری شگرف در تکوین و تدوین کاریکاتور در ایران داشته است. وقایعی همچون هشت سال دفاع مقدس، شعور و شهود هنرمندان این عرصه را میآزماید و براستی که اینان حیاتی تازه و دیدی برتر و افقی جدید برای فرم و درونمایة آثار خود میآفرینند و با چشمی به عالم معنا و نگاهی نافذ و نافی به عالم پست و دون مادی «تجسیم تلخ کامی گرسنگان مغضوب قدرت و پول» و «ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف» و «در هم کوبیدن اسلام رفاه و تجمل و اسلام التقاط و سازش و فرومایگی و اسلام مرفهین بیدرد» را تنویر و تصویر میکنند. در روزگار دفاعی مقدس که هشت سال به درازا انجامید، کاریکاتور تأثیرات عمیقی بر اذهان عمومی مردمان نهاد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود: تذکر به تجاوز ناجوانمردانه تأکید و یادآوری عمومی اشاره به جدی بودن نقشههای استراتژیک دشمنان برای توسعهطلبی و تجاوزگری هشدار به سیاستمداران همدردی با مردمی که در نقاط حادثهخیز قرار داشتند تذکر به قدرتهای خارجی، دشمنان و گروههای معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران» دهة نخست انقلاب و احوال و آثار کاریکاتوریستهای متعهد انقلاب، بسیار دیدنی و پر از پیامهای دینی، حماسی و فکری است. با این وجود، در پی تحولات سریع و شدید اجتماعی و سیاسی پس از انقلاب، متأسفانه آفت سیاستزدگی و گروهگرایی، گریبانگیر برخی رسانههای مکتوب، بویژه بسیاری از مطبوعات شد و آنها را به روزمرگی و افول محتوا و کیفیت دچار ساخت. در درون این جریان، برخی مطبوعات فرهنگی و هنری و بویژه بسیاری از مجلات طنز و کاریکاتور، آنچنان سیاستزده و جهتدار شده بودند که امکان هرگونه ارتباط و گفتوگوی فرهنگی و هنری با مخاطبان فرهیخته و عام خود را از دست دادند. اگر بخواهیم منصفانه و با علاقه و معرفت به سیر احیای دوباره این رشتة هنری پس از دورة سیاستزدگی و سردرگمی بپردازیم، باید از شکلگیری نشریهای به نام کیهان کاریکاتور در ماه نخست و سال اول دهة هفتاد نام ببریم. تأثیرات این نشریه در روند بازگشت و شکوفایی دوباره کاریکاتور مطلوب هنر انقلاب، بسیار گرانسنگ و فاخر است. موجی که با پدید آمدن این جریده پا گرفت کاریکاتور ایران را نه تنها در عرصة داخلی و مردمی، بلکه در موقعیتی بین المللی و جهانی در برابر دیدرس علاقمندان نهاد. برگزاری مسابقات جهانی با موضوعاتی چون «توطئة کتاب آیات شیطانی» ، «فلسطینی خانه ندارد» و در این اواخر حقیقت هولوکاست در کنار پردازش دهها موضوع و معضل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نشانگر صداقت و حمیّت هنرمندان و صاحب قلمهای نیش و نوش داری است که آرمانهای والای انقلاب اسلامی را زنده نگاه داشتهاند و در جهت تبیین آن در سراسر کره خاکی با ممارستی بیوقفه، بیمزد و بیشکایت دنبال میکنند. برای آشنایی بیشتر به سیر احوال و آثار هنرمندان کاریکاتوریست در زیر صورت اسامی برخی از فعالین کاریکاتور کشور را که آثار فاخر در باب انقلاب و آرمانهای آن آفریدهاند ثبت میگردد: سیدمحسن نوری نجفی، محمدحسین نیرومند، بهمن عبدی، احمد عربانی، علی جهانشاهی، حبیباله صادقی، جواد علیزاده، حسین خسروجردی، رحیم خانی، مازیار بیژنی، سیدحسن موسیزاده، مسعود شجاعی طباطبائی و افشین سبوکی.

Undoubtedly a milestone in the development of the art of the Islamic Revolution in Iran. Helped to spread the art of revolution in Iran, so that people can understand and speak the language of their demands. The caricature art that emerged in the press and publishing was born with, in fact, was art through art. Cartoon in the history Sdsalhash's almost always biting speech, revealing and humorous to the political, social, cultural, and therefore should not be seen as a vehicle to sit every day and everywhere. These vehicles are precious and cheap in our era of the popular press and the public properties and the street educators and scholars to throw it all seems. Cartoons Islamic Revolution of Iran, especially in the press after the event role is prominent and high, since the artist's political cartoonist something seemingly simple, concise and mysterious expression, sees great danger, no doubt the importance and potential of this art more becomes obvious. During the revolution, the nature and basis of the actual cartoons as anecdotal and overturn the monarchy and the spiritual tradition of sacrifice and martyrdom in the cause of freedom they see their children. Developments in the first decade of revolutionary history and political events, social media and profound impact on the development and formulation of caricature in Iran. Events such as the eight-year war, intelligence and intuition artists this area and, indeed, that they see new life and new horizontal top and create their own works and with an eye for form and penetrating look into the world of sense, and negates the world and Don Posts material "bitterness favor completely power and money hungry" and "clear depiction of justice and decency and fairness" and "down in the comfort and luxury of Islam and Muslims and Islam baseness of hybridization and compromise and painless" to lighten the image. In the last days of the war that lasted eight years, cartoon heavily influenced public opinion that such institutions can be mentioned the following: Note the invasion , Recalling General , Referring to the seriousness of the strategic plans for expansion and aggressive enemies , Warning to politicians Sympathy with the people who were in the accident full Note to foreign powers, enemies and opposition groups opposed to the Islamic Republic of Iran. " The first decade of the life and works of the cartoonists are very interesting and full of religious messages, epic and intellectual. However, following the rapid and intense social and political developments after the revolution,

 


روستای برغان در دهستان برغان بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و در میان کرج و...
«آجین دوجین» یکی از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با قدمتی سه هزار ساله است. این روستا از شمال به روستای...
.
.
حضور استاندار البرز در منزل شهید محمد حسن فهمیده  و ادای احترام به این شهید