چگونه می توان عضو باشگاه مخاطبان شد؟

چگونه می توان عضو باشگاه مخاطبان شد؟


شما می توانید با مراجعه به آدرس http://alborz.irib.ir/khabarnegaran ثبت نام نمایید و سایر اطلاعات از طریق پست الکترونیکی حضورتان ارسال خواهد شد.