چگونه می توان از فرکانس های تلویزیون و همچنین از آخرین تغییرات آن با خبر شد؟

چگونه می توان از فرکانس های تلویزیون و همچنین از آخرین تغییرات آن با خبر شد؟


برای اطلاع از فرکانس میتوانید به صفحه  http://alborz.irib.ir/tv-frequency مراجعه کنید