رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

چشم رادیو

Loading the player...
چشم رادیو

از آنجایی كه برنامه مستند میخواهد و باید وقایع کهن و نو را بیان نماید، آگاهی مردم را نسبت به تاریخ و حساسیت آنان را نسبت به زمان حال افزایش دهدو انعکاسی کوتاه و در عین حال متنوع از موضوع مربوطه است لذا ساخت اين برنامه لازم و ضرورري است.

اهداف طرح:
معرفي منزلت ثمرات و ارزش خدمت به مردم
تقبيح آثار زشت خود محوري در رفتارهاي اجتماعي
بيان آثار و بركات ايثار و تعاون از ديدگاه معارف اسلامي
تبيين جايگاه رفيع سالمندان و تاكيد بر ضرورت حفظ حرمت انان
تقويت روحيه خود كفايي در استان
تبيين و ترويج ارزش هاي انساني و الگوهاي آن در استان
تاكيد و ترغيب براي رسيدگي به درماندگان
تبيين و تشريح عوارض سوئ اعتياد
معرفي و تجليل از چهره هاي درخشان و ارزشمند فرهنگي و سياسي استان
معرفي عمران و آباداني روستاها
 
ضرورت و اهمیت طرح:
مستند رادیویی، شکلی از برنامه رادیویی است که میتواند شامل مصاحبه، مباحثه و اطلاعات مبتنی بر واقعیت باشد و به موضوعاتی مانند حوادث، تاریخ، علم یا رویدادهاي جاري بپردازد. مستند رادیویی برنامه اي است که نویسنده در اطراف موضوع مورد نظر، وقایع را بازگو میکند و برنامه را به صورت ترکیبی از صداهاي شاهد، نقل قولها، موسیقی و افکت تنظیم می نماید. نویسنده مستند میخواهد و باید وقایع کهن و نو را بیان نماید، آگاهی مردم را نسبت به تاریخ و حساسیت آنان رنسبت به زمان حال افزایش دهد. برنامه مستندانعکاسی کوتاه و در عین حال متنوع از موضوع مربوطه است.
تاریخ تولید: 1393

در حال حاضر برای این برنامه عواملی ذکر نشده است