هیراد تاجی پور

هیراد تاجی پور

هیراد تاجی پور

هیراد تاجی پور، فرزند شهرام،متولد هفتم اردیبهشت ١٣٩٣ در کرج

Hirad taji Poor was born in the seventh Persian date Ordibehesht 1393 in Karaj