سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

میرزا میرزا رفتن - show-content

 

 

میرزا میرزا رفتن

میرزا میرزا رفتن


Loading the player...

  

 

میرزا میرزا رفتن
آهسته و با تأنی راه رفتن یا غذا خوردن را اصطلاحاً در دهات و روستاها میرزا میرزا رفتن و میرزا میرزا خوردن گویند که پیداست به جهت وجود کلمۀ میرزا باید علت تسمیه و ریشۀ تاریخی داشته باشد. واژۀ میرزا خلاصه ی کلمۀ امیرزاده است که تا چندی قبل به شاهزادگان و فرزندان امراء و حکام درجۀ اول ایران اطلاق می شد. این واژه اولین بار در عصر سربداران در قرن هشتم هجری معمول و متداول گردیده است. محقق دانشمند عباس اقبال آشتیانی میگوید: مردم سبزوار "خواجه لطف الله را چون پسر امیر مسعود بوده میرزا یعنی امیرزاده می خواندند و این گویا اولین دفعه ای است که در زبان فارسی کلمۀ میرزا معمول شده است." واژۀ میرزا بر اثر گذشت زمان مراحل مختلفی را طی کرد یعنی ابتدا امیرزاده می گفتند. پس از چندی از باب ایجاز و اختصار به صورت امیرزا مورد اصطلاح قرار گرفت . دیری نپایید که حرف اول کلمۀ امیرزا هم حذف شد و در فرهنگ عامه به صورت میرزا درآمد. اما اطلاق کلمۀ میرزا به طبقۀ باسواد و نویسنده از آن جهت بوده است که در عهد و اعصار گذشته تنها شاهزادگان و امیرزادگان معلم سرخانه داشته و علم و دانش می آموختند. مدارس و حتی مکتب خانه ها نیز به تعدادی نبود که فرزندان طبقات پایین سوادآموزی کنند و چیزی را فرا گیرند. به همین جهات و ملاحظات رفته رفته دامنۀ معنی و مفهوم کلمۀ میرزا از امیرزاده بودن و شاهزاده بودن به معانی و مفهوم باسواد و ملا و منشی و دبیر و نویسنده و جز اینها گسترش پیدا کرد و حتی بر اثر مرور زمان معنی و مفهوم اصلی ، تحت الشعاع معانی و مفاهیم مجازی قرار گرفت به قسمی که ملاها و افراد باسواد در هر مرحله و مقام را میرزا می گفته اند خواه امیرزاده باشد و خواه روستازاده. توضیح آنکه چون در ازمنۀ گذشته افراد باسواد خیلی کم بوده اند لذا میرزاها قرب و منزلتی داشته و مردم برای آنها احترام خاصی قائل بوده اند. میرزاها هم چون به میزان احترام و احتیاج مردم نسبت به خودشان واقف گشتند از باب فخرفروشی و یا به منظور رعایت شخصیت خود شمرده و لفظ قلم حرف می زدند و مخصوصاً در کوچه ها و شوارع عمومی خیلی آرام و سنگین راه می رفتند تا انظار مردم به سوی آنها جلب شود و بر متانت و وزانت آنان افزوده گردد.

Slow and Tani called walking or eating in villages and rural areas Mirza Mirza and Mirza Mirza eating going to say that word implies the existence of the appellation Mirza should have historical roots . Mirza word Amyrzadh word summary that until recently the sons of princes and rulers Rulers were known primarily Iran . The term first evening Sarbedaran eighth century AD, is common .  Research Scientist Ashtiani , Abbas Iqbal says the Sabzevar " thanks God the Son Amir Khwaja Masud Mirza was called the Amyrzadh Apparently, this is the first time in Persian language the word is common Mirza . " Mirza words over time the different stages during the first Amyrzadh said. Soon after Bob was succinctly and concisely as Amiraza term . Soon afterwards, the first letter of the word in popular culture as Mirza was eliminated Amiraza income. However, the word refers to a class of literate and writer Mirza has been since ancient times in the Old Testament and the princes and Amyrzadgan tutor and the knowledge learned . There was also a number of schools and even schools to educate the children of the lower classes and learn something . virtual meanings were overwhelmed with the kind of literate people in every stage of the mullahs and officials have said that Mirza is whether or Rvstazadh Amyrzadh . As described in the previous Azmnە literate individuals are too few people for whom we have great respect Mirza stand have been discern . they are attracted by the dignity and Vzant on their course of action.