سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

میان پیغمبران جرجیس را انتخاب کرد - show-content

 

 

میان پیغمبران جرجیس را انتخاب کرد

میان پیغمبران جرجیس را انتخاب کرد


Loading the player...

  

 

میان پیغمبران جرجیس را انتخاب کرد
مورد استفاده و استناد این ضرب المثل هنگامی است که مخاطب در انتخاب مطلوبش بی سلیقگی نشان دهد و آنچه را که کم فایده و بی مایه تر باشد ترجیح دهد. اما ریشۀ این عبارت چیست جرجیس نام پیغمبری است از اهل فلسطین که پس از حضرت عیسی بن مریم به پیغمبری مبعوث گردیده است. بعضی وی را از حواریون می دانند و برخی نیز گویند که وی خلیفه داود بوده است. جرجیس چندان مال داشت که حتی از ضبط حساب خود نیز به عجز اعتراف می کرد. او در سرزمین موصل به دست حاکم جباری به نام داذیانه گرفتار شد. چون بت و صنم داذیانه به نام افلون را سجده نکرد به انواع عقوبتها او را می کشتند اما به فرمان الهی زنده می شد تا آنکه عذابی در رسید و همۀ کافران را از میان برداشت. عطار می نویسد : "او را زنده در آتش انداختند، گوشتهایش را با شانۀ آهنین تکه تکه کردند و چرخی را که تیغهای آهنین به آن نصب کرده بودند از روی بدنش گذراندند اما با آنکه سه بار او را کشتند هر سه بار زنده شد و سرانجام هم نمرد تا آنکه دشمنانش به آتشی که از آسمان فرستاده شد هلاک شدند." اما جرجیس را چرا ضرب المثل قرار داده اند از آن جهت است که در میان چند هزار پیامبر مرسل و غیرمرسل که برای هدایت و ارشاد افراد بشر مبعوث گردیده اند گویا تنها جرجیس پیغمبر صورتی نازیبا داشت. جرجیس آبله رو بود و یک سالک بزرگ بر پیشانی- و به قولی بر روی بینی- داشت که به نازیبایی سیمایش می افزود. با توجه به این علائم ، اگر کسی در میان خواسته های گوناگون خود به انتخاب نامطلوبی مبادرت ورزد به مثابۀ مومنی است که در میان یک صد و بیست و چهار هزار پیغمبر به انتخاب جرجیس اقدام کند و او را به رسالت و رهبری برگزیند. راجع به این ضرب المثل روایت دیگری هم در بعضی کتب ادبی ایران وجود دارد که فی الجمله نقل می شود: گویند روباهی خروسی را از دهی بربود و شتابان به سوی لانۀ خود می رفت. خروس در دهان روباه با حال تضرع گفت:"صد اشرفی می دهم که مرا خلاص کنی." روباه قبول نکرد و بر سرعت خود افزود. خروس گفت:"حال که از خوردن من چشم نمی پوشی ملتمسی دارم که متوقع هستم آن را برآورده کنی." روباه گفت:"ملتمس تو چیست و چه آرزویی داری؟" خروس گرفتار که در زیر دندانهای تیز و برندۀ روباه به دشواری نفس می کشید جواب داد:"اکنون که آخرین دقایق عمرم سپری می شود آرزو دارم اقلاً نام یکی از انبیا را بر زبان بیاوری تا مگر به حرمتش سختی جان کندن بر من آسان گردد." البته مقصود خروس این بود که روباه به محض آنکه دهان گشاید تا کلمه ای بگوید او از دهانش بیرون افتد و بگریزد و خود را به شاخۀ درختی دور از دسترس روباه قرار دهد. روباه که خود سرخیل مکاران بود به قصد و نیت خروس پی برده گفت: جرجیس، جرجیس و با گفتن این کلمه نه تنها دهانش اصلاً باز نشد بلکه دندانهایش بیشتر فشرده شد و استخوانهای خروس به کلی خرد گردید. خروس نیمه جان در حال نزع گفت:"لعنت بر تو، که در میان پیغمبران جرجیس را انتخاب کردی
 
Cited this proverb is used when the choice given their favorite contacts Extremely poor taste and show what they prefer and more frail . But what is the origin of this expression Girgis name of Palestinian prophet after Prophet Jesus, the prophet has been raised up . He knows some of the apostles , and some say that he was David's caliph . Girgis was not mine even confessed his inability to capture your account . Plug in the land of tyrants , he was caught Dazyanh name . Because they did not bow down to idols and fetish Dazyanh called Aflvn types Crimes killed him , but to live the divine command to reach the doom of all unbelievers eliminated . Attar writes: "He threw it in the fire alive , Gvshthaysh with iron shoulder cut and move the iron blades were installed on the body, but he spent three three times, killed him alive , and finally, the enemies did not die until they were destroyed by the fire that was sent from heaven . " But why Girgis has been saying that it is among the few thousand Morsel and Ghyrmrsl prophet to lead and guide human beings have been raised if the prophet speaks only Girgis was unseemly . Girgis pockmarked was a great devotee of the forehead - and a bit on the nose - which was added to Nazybayy Symaysh . Given these symptoms , if anyone among your various demands to engage in adverse selection as a believer who loves the one hundred and twenty four thousand prophet chosen vocation led him to take action and Girgis . Another version of the proverb about the Iranian literary texts , there are some quotes Fi Aljmlh Are: Overall Brbvd say the fox cock and quickly walked towards his Lanە . Cock in the mouth of a fox with supplication , said : "One hundred Ashrafi , I 'll get rid of me . " Fox refused and continued on his pace . Cock said : " We can not turn a blind eye suppliant when I 'm eating , I expect you to fulfill it . " Fox said : " supplicant and what you wish? " Dogs caught in the sharp teeth and difficulty breathing winning Fox replied: "Now my life is spent in the last minute, I wish at least one of the language of the prophets to bring unless easy for Me. SWOT Hrmtsh hard to . " The intention was that fox cock mouth opens up once the word gets out of his mouth and tells him to escape and put Fox away from a tree branch . Srkhyl cunning fox who was his intention cock realize said Girgis , Girgis and did not open his mouth to say these words not only more compressed teeth and bones , but totally lacking the cock . Half- lives of dogs dying , said : " Damn you , Girgis prophets in the midst of your choice. "