میان برنامه انتخابات 2

میان برنامه انتخاباتی هر رو در 5 نوبت در بخش های مختلف به مدت 5 دقیقه از رادیو البرز پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تامین برنامه رادیو البرز

تاریخ تولید: 1396