موتور خودرو

قسمت های اصلی موتور: سیلندر قلب موتور است که پیستون در داخل آن بالا و پائین می رود. موتوهایی با یک سیلندر وجود دارند که از این نوع موتورها در ماشین های چمن زنی استفاده می شود. اما بیشتر خودروها بیشتر از یک سیلندر دارند (۴،۶،۸ سیلندر) . در یک موتور چند سیلندر، سیلندر ها معمولا در یکی از این سه حالت چیده می شوند: خطی، V شکل (خور جینی) یا تخت که در شکل های زیر نشان داده شده است : موتورخطی: سیلندر ها در یک خط و در یک ردیف مرتب شده اند . موتور خور جینی: سیلندر ها در این حالت در دو ردیف که نسبت به یک دیگر زاویه مشخصی دارند قرار گرفته اند. موتور تخت: سیلندر ها در این حالت در دو ردیف مخالف همدیگر قرار دارند. حالت مختلف قرار گرفتن سیلندر ها، مزایا و معایب مختلفی دارد که عبارتند از: نرمی، هزینه ساخت و مشخصات ظاهری لذا این مزایا و معایب هر نوع موتوری را برای وسیله نقلیه خاصی متناسب می کند. اجازه دهید به بعضی از قسمت های موتور با جزئیات بیشتر نگاه کنیم. شمع خودرو : شمع تامین کننده جرقه ای است که باعث مشتعل شدن مخلوط سوخت و هوا می شود تا احتراق بتواند اتفاق بیافتد. عمل جرقه زنی برای عملکرد صحیح بقیه قسمت ها باید در زمان درست و مناسب صورت گیرد. سوپاپ ها: سوپاپ های ورودی و خروجی در زمان مناسبی باز می شوند تا مخلوط سوخت و هوا وارد، و گازهای خروجی تخلیه شوند. توجه کنید که هر دو سوپاپ در طی کورس تراکم و احتراق بسته می شوند و محفظه احتراق آب بندی شده ای ایجاد می کنند. پیستون : پیستون یک قطعه فلزی استوانه ای شکل است که در داخل سیلندر بالا و پائین می رود. رینگ های پیستون : رینگ های پیستون فاصله بین دیواره بیرونی پیستون و دیواره داخلی سیلندر را آب بندی می کنند. رینگ ها برای دو هدف زیر مورد استفاده قرار می گیرند: • ممانعت از نشت مخلوط سوخت و هوا و گاز های خروجی از محفظه احتراق به داخل کارتر طی کورس تراکم و احتراق. • ممانعت از نشت روغن به محفظه احتراق، که از سوختن و کاهش مقدار آن جلو گیری می کند. دلیل این که بیشتر خودرو ها روغن سوزی دارند و باید در هر ۱۵۰۰کیلومتر روغن اضافه کنیم، این است که موتور آنها کهنه بوده و رینگ ها نمی توانند به مدت طولانی محفظه احتراق را به درستی آب بندی کنند. شاتون : شاتون، پیستون را به میل لنگ وصل می کند. که می تواند هر دو انتهایش بچرخد و با حرکت پیستون تغییر زاویه دهد و میل لنگ را بچرخاند. میل لنگ : میل لنگ حرکت رفت و برگشتی پیستون را به حرکت دورانی تبدیل می کند. محفظه روغن (کارتر): کارتر میل لنگ را احاطه کرده که محتوی مقداری روغن است که در محفظه روغن جمع شده است.

The main parts of the engine: Cylinder engine is the heart of the piston up and down inside it. Mvtvhayy with a cylinder that this type of engines used in lawn mowers. But most cars have more than one cylinder (cylinder 4,6,8). In a multi-cylinder engine, the cylinders usually are arranged in one of three modes: linear, V-shaped (creek Ginny) or flat is shown in the figure below:  cylinders arranged in a line in a row. Ginny estuary engine cylinders in this case in two rows that are certain angle to each other. Flat engine cylinders in this case in two rows opposite each other. Different modes of the cylinders, different advantages and disadvantages, which include softness, cost and appearance, so the advantages and disadvantages of each type of motor to fit the specific vehicle. Let's take a more detailed look at some parts of the engine. Car Pile: Candle suppliers spark that ignited the fuel-air mixture to combustion can occur. Ignition practice for the proper functioning of other parts must be done at the right time and the right. Valves: Inlet and outlet valves are open at the right time to enter the fuel-air mixture and exhaust gases are discharged. Note that both valves are closed during the course of compression and combustion and combustion chamber is sealed to make. Piston: The piston is a cylindrical piece of metal that goes up and down inside the cylinder. Piston rings: The distance between the outer wall of the piston, piston rings and cylinder walls are sealing. Rings are used for the following purpose: • prevent the leakage of air-fuel mixture and exhaust gas from the combustion chamber into the crankcase during the compression and combustion stroke. • preventing oil leakage into the combustion chamber, burning and reduce the amount of the abatement. Because most cars burning oil, and must be added per 1,500 kilometers of oil, the engine and the wheels can not wear a long time to properly seal the combustion chamber. Rod: Connecting rods, piston connected to the crankshaft. Which can both rotate and move the piston end angle and crankshaft rotates. Crankshaft : Reciprocating motion of the piston to the crankshaft rotational motion is converted. Chamber oil sump: Carter crankshaft surrounds that contains some oil that is accumulated in the oil chamber.

Loading the player...
روستای برغان در دهستان برغان بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و در میان کرج و...
«آجین دوجین» یکی از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با قدمتی سه هزار ساله است. این روستا از شمال به روستای...
.
.
حضور استاندار البرز در منزل شهید محمد حسن فهمیده  و ادای احترام به این شهید