مسابقه و اما امشب

1. مهران رمیمی

2. یوسف عبدی

3. مونا میری

4. نسرین دوستی

5. ابوالفضی مرادطلب