محمد حسین شریفی

محمد حسین شریفی 
 


محمد حسین شریفی

محمد حسین شریفی،فرزند رضا،متولد هفتم فروردین 1392 در تهران

Mohammad Hossein Sharifi, son, R., born on the seventh Persian date Farvardin 1392 in Tehran