فرکانس صدا

فرکانس صدا


 

شبكه هاي موجود بروي كانالهاي سامانه  ايستگاه البرز

فرستنده های FM

رادیو البرز

94.9

رادیو سلامت

102.9

رادیو ایران

90.9

رادیو جوان

88.9

رادیو قرآن

100.9

رادیو پیام

104.9

رادیو ورزش

92.9

رادیو معارف

96.9

رادیو فرهنگ

106.9

رادیو دانش

91.3

رادیو اقتصاد

98.9

شبكه هاي رادیویی - دیجیتال

CH31

CH43

ایران

اقتصاد

پیام

آوا

معارف

نمایش

قرآن

فصل

 تهران

ندای اسلام

فرهنگ

آشنا

سلامت

عربی

ورزش

48