غسالخانه

غسالخانه

غسالخانه

غسالخانه بهشت زهرا جایی است که همه خاطراتی تلخ از آن دارند، صدای گریه و شیون، غمی‌که در فضا موج می‌زند و عزیزی که از دست رفته است. بهشت‌زهرا آخرین میعادگاه است، اما برای غسال‌های آن جای دیگری است. هنگامی که شخصی از دنیا ی فانی رخت می بندد و به دنیای دیگری سفر میکند ،آن مرده را در غسالخانه (مرده شور خانه) شسته و غسل می دهند و بدن او را با کفن می پوشانند و پس از تشییع جنازه او را به خاک می سپارند.

Mortuary cemetery where all the memories are crying and wailing, filled Ghmykh and loved ones who are lost in space. Zahra last resort but for Ghsalhay it is elsewhere.