سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

عملیات والفجر 8 - show-content

 

 

عملیات والفجر 8

عملیات والفجر 8


علاوه بر این ها، کوتاه بودن عقبه نیروهای خودی، پوشش مناسب منطقه برای پدافند هوایی، تسلط آتش بر روی خطوط و عقبه دشمن، امکان رعایت اصل غافلگیری، محدود بودن زمین و عمق قابل دسترس، از جمله عواملی بودند که بر میزان امیدواری ها نسبت به کسب پیروزی می افزود. اما در عین حال با توجه به ویژگی های خاص منطقه، مساله عبور از رودخانه و پشتیبانی عملیات، احداث پل، تردد قایق ها به ساحل دشمن و پهلو گرفتن آن ها در ساحل رودخانه ها، هر کدام به عنوان موانعی بودند که برداشتن آن ها از سر راه به سادگی امکان پذیر نبود. به همین دلیل در طرح ریزی عملیات، تدابیر ویژه ای برای رفع آن ها اتخاذ شد. انیمشن تولید شده نحوه فتح فاو و گذر از اروند رود است.
 

Faw area in addition to the political - military, in terms of provision of authoritative presence in Iraq geographic position and natural . land area was unusable for the enemy, and this reduced the effectiveness of armored Iraqi Army. It is surrounded by water from three causes was done on only one side defense against enemy attacks and reduce vulnerability. In addition, short Aqaba forces, covering an area suitable for air defense, command of fire on the enemy's lines and Aqaba, it is possible to observe the principle of least surprise, the limited availability of land and depth, including the factors that influence the proportion of hope added to the win. way simply not possible. That's why the planning process, special measures were taken to resolve them. Animation produced by the Fatah al-Faw and the passage of the Arvand Rud.