سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

عاشورا تاریخی ترین روزظلم ستیزی واستکبارستیزی است - show-content

 

 

عاشورا تاریخی ترین روزظلم ستیزی واستکبارستیزی است

عاشورا تاریخی ترین روزظلم ستیزی واستکبارستیزی استبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیمای مرکز البرز ،حجت ا...صادقی درجلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان نظرآبادگفت:مخاطب شناسی درسخنرانیها ومداحی ها متناسب باشرایط سنی دانش آموزان درتبیین اهداف قیام عاشوراتاثیربسزایی داشته باشد.
 
فرماندارنظرآبادبا اشاره به تقارن عاشورای حسینی ویوم ا...سیزده آبان افزود:قیام سرخ حسینی و عاشوراتاریخی ترین وماندگارترین روزظلم ستیزی ومبارزه با استبداد است.
 
رئیس شورای آموزش وپرورش شهرستان نظرآبادگفت:برنامه هاومناسبتها درآموزش وپرورش نباید به روند آموزشی ودرس لطمه بزند.
 
وی افزود:جلسات کاری سرساعت، بارعایت حقوق ارباب رجوع در حد امکان ساعتهای خاص،باشرکت مسئولانه شخص اعضای جلسه وبا زمان شروع وخاتمه مشخص درشهرستان نظرآبادبرگزارمی شود.
 
صادقی گفت:فکرایده وارائه نظرات کارشناسی برای پیشبرد اهداف شورای آموزش وپرورش از تمامی اعضا مورد انتظار است.