جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

صنعت و زندگی - show-content

 

 

صنعت و زندگی

صنعت و زندگی


 

 صنعت و زندگی

موضوع این فیلم، در مورد حضور صنعت در زندگی  می باشد.

this movie a view life people insid technology