صنعت و زندگی

صنعت و زندگی


 

 صنعت و زندگی

موضوع این فیلم، در مورد حضور صنعت در زندگی  می باشد.

this movie a view life people insid technology