رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

صدای زندگی

Loading the player...
صدای زندگی
ضرورت و اهمیت طرح صدای زندگی:
منظور از شيوه هاي زندگي، يعني مجموعه اي از رفتارها و عملكردهايي كه فرد به منظور تأمين نيازهاي روزمره خود به كار مي گيرد. افزون بر اين، شيوه زندگي هر فرد، بيانگر هويت شخصي و معرف شخصيت اوست.شيوه زندگي هر فرد كه معمولاً تحت تأثير مدل هاي رفتاري ديگر افراد جامعه و متأثر از احوال اقتصادي و اجتماعي آنها شكل مي گيرد، موجب مي شود سبك هاي رفتاري ديگر افراد و گروه ها را، خارج از موازين و معيارهاي خويش بداند و به همين دليل، سبك زندگي هر فرد و جامعه، شاخص و نشانه اي از هويت فردي و اجتماعي آنهاست.
تاریخ تولید: 1393

در حال حاضر عواملی برای این برنامه ذکر نشده است