شکوه حضور 96 طالقان

گزارش میدانی از راهپیمایی 22 بهمن در طالقان