سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

شهر استخر - show-content

 

 

شهر استخر

شهر استخر


شهر استخر

اِستَخر نام شهری باستانی است واقع در استان فارس. استخر از بزرگ‌ترین شهرهای دوران خود بوده و به گفته تاریخ نویسان چهار دروازه داشته که امروزه یکی از آنها در سر پیچ دوراهی مرودشت ارسنجان قرار دارد و دیگری در جنوب مرودشت کنونی قرار داشته‌است. در هفت کیلومتری ویرانه‌های تخت جمشید، ویرانه‌های شهر استخر معروف به «تخت طاووس» قرار دارد. آثار بجامانده از این شهر شامل دروازه سنگی، ستون‌ها و دیواره‌های سنگی است که به روزگار هخامنشی تعلق دارد. در این شهر، بازمانده سازه‌های اسلامی، ساسانی و اشکانی و ظروف و آثار سده‌های آغازین هجری در آن کشف شده‌است. آب شهر استخر از رود سیوند تامین می‌شده‌است. اولین بار استخر در زمان عمربن خطاب توسط عثمان بن ابی العاص تسخیر شد و اموال و زمین‌های مردم به غنیمت گرفته شد و هم چنین برای آخرین بار در سال ۲۹ هجری عبدالله عامر، گماشته عثمان، پس از تسخیر شهر گور، بسوی استخر شتافت تا خیزش چندباره مردم استخر را سرکوب نماید ولی با مقاومت سخت و گسترده آنان روبرو شد، اما سرانجام مردم را کشتار نمود و شهر را دوباره تسخیر کرد.
 

Pool is the name of an ancient city located in the province. Pool of the largest cities, according to historians of his era and one of the four gates that are located at the corners and one in the southern city of Shiraz Arsanjan MARVDASHT crossroads has been current. In seven kilometers from the ruins of Persepolis, the ruins of the city, pool known as the "Peacock Throne" is. Republics of the city include the stone gates, columns and walls of stone that belongs to the Achaemenid era. In the city, remnants of structures, Sassanid and Parthian and the early centuries AD porcelain and works it was discovered. City water supply reservoirs of the Sivand Myshdhast.