شقایق سرخ

شقایق سرخ 

 

شقایق سرخ

نام گل زیبایی است که با گلگونی رنگین سیمایش داغ دل و سوز ناله پنهان درون را برای استعاره شاعران و نویسندگان ادبی ، دستمایهکرده است این گل از نگاه زیست شناسی در محل های وسیه و پهناور رشد و نمو می کند کاملا خودرو است و در میان حکیمان سنتی از نوخ خاصی درمانی می توان از آن بهره حست و اما نگاه من از زاویه دوربین کانن اف – وان ثبت خاطره ای بو از میهمانی گرم و عطش سرخ برای همیشه گل باشی ولی عمرت مثل گل کوتاه نباشه

 

Red anemone flower is a beautiful name that floridity Symaysh colorful hearts and burning hot to grumble behind the metaphors of poets and literary writers, has Dstmayhkrdh the warm reception red thirst for ever But you may shorten your life like a flower blooming
Iran, Nature and Handicrafts