سه قلوهای بالنده

سه قلوهای بالنده

سه قلوهای بالنده

ستایش،نیایش و پرستش بالنده، فرزند داوود ،متولد چهاردهم مهر ١٣٨٩ در تهران

setaiesh,niayesh,steshe; balande, son of David, born in the fourteenth Persian date Mehr 1389 in Tehran