رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

در جستجوی فردا

Loading the player...
در جستجوی فردا
ضرورت و اهمیت طرح:
رسانه هاي همگاني نقش ويژه اي به عنوان منابع اطلاعاتي و نيز واسطه هاي اعتماد دارند كه رسانه هاي جمعي مي توانند با ارائه گزارش هاي انتقادي از جامعه، اعتماد به نهادهاي رسمي و غيررسمي را كاهش دهند. رابطه رسانه  هاي جمعي با اعتماد اجتماعي در انديشه هاي گيدنز به صورت پيچيده تري مورد توجه قرار گرفته است. به طور كلي وي بر اين باور است كه رسانه هاي جمعي به عنوان يكي از تأمين كنندگان نقاط اتصال اجتماعي، با ميزان اعتماد افراد رابطه دارند. او معتقد است كه ارتباط مستقيم وسايل ارتباط جمعي با اعتماد، به مفهوم  نقاط اتصال يا دسترسي  برمي گردد. نقاطي كه زمينه رويارويي افراد و سازمان ها را به گونه اي فراهم مي  نمايند كه مي تواند موجب تقويت اعتماد يا سست شدن آن شود و رسانه ها به عنوان يكي از تأمين كنندگان نقاط اتصال محسوب مي شوند.
با توجه به يافته ها و پژوهش هاي صورت گرفته، تأثير رسانه هاي جمعي و به ويژه راديو بر كاهش يا افزايش سرمايه اجتماعي در دوران معاصر هرچه بيشتر روشن مي شود.
به نظر می رسد كه رسانه ها همان  گونه كه مي توانند با ارائه گزارش  هاي انتقادي موجبات بي  اعتمادي مردم را به نهادها و مؤسسات دولتي فراهم كنند، در نقطه مقابل قادرند با نقدهاي سازنده و حمايت هاي به موقع، افزايش اعتماد مردم جامعه را به خود و به ساير نهادهاي رسمي و غيررسمي جامعه را موجب گردند. رسانه ها در تقويت و تضعيف نظم اجتماعي نقش دوگانه  اي دارند.... آنها هم مي  توانند موجب وحدت نمادين شوند و هم ميتوانند اختلال نمادين در ميان مخاطبين خود ايجاد نمايند.
اهداف طرح:
ترغيب مردم به امربه معروف و نهي از منكر و پيگيري مطالبات صحيح از مسئولان.
تبيين زشتي تبعيض در توزيع امكانات و فرصتهاي اجتماعي ميان مسئولان و مردم.
زمينه سازي تحقق برنامه هاي رشد و توسعه كشور به ويژه در استان.
زمينه سازي و توجيه افكار عمومي براي حل مشكلات استاني و محلي.
زمينه سازي و معرفي علل و عوامل پيدايش ناهنجاري ها و نحوه رفع انها در استان.
تبيين اقتصاد استان در برنامه هاي توسعه.
زمينه سازي تقارب و تضارب ديدگاه ها و رفع اختلافات محلي بر محور گسترش وفاق ملي.
خلاصه طرح:
اين برنامه به صورت ميزگرد با حضور سه مسئول و نماينده افكار عمومي و كارشناسان در خصوص مسائل مبتلا به استان تهيه و توليد مي شود.
تاریخ تولید: 1393

در حال حاضر برای این برنامه عواملی ذکر نشده است