اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۲ تیر ۱۳۹۶

دامون

Loading the player...

این برنامه شامل این آیتم ها می باشد:

گفتار: در این بخش یکی از اصول کارآفرینی طرح ودرباره آن توضیحات مختصری داده می شود.

مهمان: در این بخش یکی از کارآفرینان موفق استان را دعوت و با محوریت موضوع برنامه روند موفقیت ایشان بررسی می شود.

گزارش: گزارشگر با طرح موضوع ودر بین مردم درباره موضوع برنامه مردم و مخاطب را وادار به اندیشه و ایجاد طرح سؤال می کند.

 

تاریخ تولید: 1395

تهیه کننده: مریم قاسمی

گوینده: هاله خواجه نصیر