رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

خودت انتخاب کن 1

 تهیه کننده : حسین یزدان پرست

 کارگردان: محسن نجفی

 مجری: محمد نجفی 

 تصویربردار: گروه تولید

 تدوین: سعید محبی

گزارش انتخاباتی خودت انتخاب کن، که به عنوان یک آیتم در برنامه شبانه نسیم البرز پخش می شود.

سال تولید: 1396