سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

جایگزین فارسی کلمه ایمیل - show-content

 

 

جایگزین فارسی کلمه ایمیل

جایگزین فارسی کلمه ایمیل


جایگزین فارسی کلمه ایمیل

به این جمله ها توجه فرمایید: درخواست کار خود را به پست الکترونیکی سازمان میفرستیم . ایمیلی با این مضمون به دست ما خواهد رسید . ایمیل مخفف کلمه ی الکترونیک میل است . برخی برای فارسی کردن ایمیل از واژه ی پست الکترونیک استفاده میکنند که نادرست است زیرا هم کلمه پست و هم لکترونیک هر دو از واژگان بیگانه اند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی که پیش از این نیز واژه ی رایانه را جایگزین کامپیوتر کرده بود ،واژه ی رایانامه را به جای ایمیل پیشنهاد کرده بود . بهتر است برای حفظ و پویایی زبان فارسی از واژگان فارسی و واژه های فرهنگستان استفاده کنیم .
 

Please note these are: application to send the mail. We will e-mail with the subject in hand. Email E-mail is an abbreviation of the word. Some emails from the Persian word that is false because the word they use e-mail and e-both of alien words. It is better to keep the dynamics of the Persian Academy of Persian words and terms used.