برندگان مسابقه و اما امشب

1. یوسف جنیدی

2. مهرانه وفایی

3. احمد رحمانی

4. مهدیس شکراللهی

5. آراد طالبی