برندگان مسابقه رادیویی

1. فاطمه مرادی

2. مسعود پوستین دوز

3. یاور سلیمی