برندگان مسابقه رادیویی

1. حسین میرزایی

2. محسن دهقان

3. حدیث رضوی

4. محمد شیرمحمدی

5. سعیده رمضانی