برندگان مسابقه تلویزیونی

1. محمد حسن ایمانی

2. احمدرضا تیموری

3. ایمان رضایی

4. مهرداد جعفری

5. حمیدرضا جلیلی