بازی تیلا چق چق

لازم به ذکر است که تیلا ، چوبی برای مهار کردن سیاه چادر است و به صدای بهم خوردن چوب نیز چق چق می گویند. تیلا چق چق یک بازی گروهی لری است که بوسیله چوب های دستی بازیکنان بشرح زیر در زمین باز و دشت هموار صورت می گیرد: دو گروه از بازیکنان پس از یارگیری و تهیه چوب به تعداد بازیکنان ،برای خود رئیس یا سرگروه انتخاب می کنند. هدف از بازی، نشانه گیری و اصابت چوب پرتاب شده ی حریف مقابل، در هواست . پس از قرعه کشی، برای شروع بازی ، سرگروهی که قرعه بنامش درآمده است ، چوب دستی خود را با تمام قوا به آسمان پرتاب می کند (یاران وی در این مرحله فقط نظاره گر بازی وی و یاران حریف اند) بازیکنان حریف به محض پرتاب چوب دستی رئیس گروه مقابل ،وظیفه دارند همگی چوب های خود را جهت هدف قراردادن چوب سرگروه مذکور در هوا ،به سمت آن پرتاب نمایند . در صورت اصابت هریک از چوب ها به چوب سرگروه مقابل در هوا، بازیکنان با تکرار صدای اصابت چوب و گفتن « چق چق » یا «چقه چقه» ضمن کسب یک امتیاز نوبت را از حریف گرفته و سرگروه آنها نیزهمین عمل را تکرار خواهد کرد . بازی تا جمع امتیازهای طرف مقابل ادامه می یابد و هر گروه امتیاز بیشتری حاصل از اصابت چوب حریف مقابل در هوا کسب نماید بازی را برده است . در این بازی معمولا بازیکنان یا ناظران ،اشعاری را نیز برای گرم تر شدن فضای بازی بشرح زیر می خوانند: هی کُره نو کُره نو کْره نو (هی پسر نگو پسر نگو) چقه ی تیلا بازی شُو (صدای چوب تیلا بازی شد) هُو هُو هُوه ، هْوه هُو (هو هو هوه هوه هو) چُوئم چیه تا پر اور (چوبم رفته تا لب ابر) دایا ار مُرد بنیتی قُور (پیره زن اگه مرد بذارید تو قبر) چُوئم چقه چقه سی (چوبم بهش خورده شه ) دو دال بئره حقه سی (دوباره اگه برنده شه حقشه)

 

Thila containment tent Chq Chq = = wood stick sound collide Is a handheld game players who stick with plain flat open land are as follows: The two groups then recruit new players and prepare the wood to the number of players to choose their own boss or parent. The aim of the game is to throw a stick and hit the opponent in the air signs. The draw for the play, the parent who has been Bnamsh draw, stick with all the powers in the heavens will launch (at this stage of his friends and companions left him just watching the game) players staddle thrown into immediately Head contrary, they stick their duty to target the parent timber will throw it in the air. If you hit any of the other parent in the wood stick in the air, hit a tree and tell the players with voice repeating "Chq Chq" or "Chqh Chqh" also earned a score of times the opponent and will Repeat Nyz•hmyn their parent. Play continues until the total scores of each group, the more points the opposite side of the stick hit the opponent in the air, the game has been won. The game is usually played for warmer poems also monitors the players or the game will read as follows: Hey Korean Korean new new new Korean (Hey boy, boy Do not Tell) Thila Chqh the game away (Sound of wood was playing Thila) Haveh Ho Ho, ho Haveh (Ho ho ho Haveh Haveh) What is the full opening Chvym (Chvbm gone to the edge of the cloud) Daya of man Bnyty Ghur (Old woman die if you let the grave) Chvym Chqh Chqh C. (Chvbm it gets eaten) The trick gum slabs C. (Again, if you're winning rightfully)

روستای برغان در دهستان برغان بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و در میان کرج و...
«آجین دوجین» یکی از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با قدمتی سه هزار ساله است. این روستا از شمال به روستای...
.
.
حضور استاندار البرز در منزل شهید محمد حسن فهمیده  و ادای احترام به این شهید