آلودگی صوتی در محیط کار

آلودگی صوتی در محیط کار


آلودگی صوتی در محیط کار

خیلی از شما جایی کار می کنید که سر و صدا زیاد است. طبیعتا وقتی جایی آلودگی صوتی وجود دارد قبل از هر چیزی گوش آسیب می بیند. شاید دچار سردرد هم بشوید. اعصاب شما هم خرد شده و شما کلافه می شوید. یادتان باشد محیطی که در آن مشغول به کار هستید حتما از نظر صدا ،صداهای اضافی ، صوت و شدتش باید اندازه گیری شود. شما حتما باید از گوش خود محافظت کنید . باید از ماسک و محافظ گوش استفاده کنید و مسئله آلودگی صوتی را جدی بگیرید زیرا به صورت طولانی مدت و مزمن دچار کاهش شنوایی خواهید شد . . .

Where do you get too much noise. Normally when you hear where the noise there before anything is damaged. Maybe even get a headache. You split your nerves and frustrate Get. Remember you are working in an environment where the noise, excess noise, sound and Shdtsh be measured. You must protect your ears. The use of masks and ear protection and noise pollution issue seriously because the long-term, chronic hearing loss will be. . .