سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

اقامه نماز - show-content

 

 

اقامه نماز

اقامه نماز
  

اقامه نماز

نماز یکی از صورت‌های عبادت و پرستش است که در برخی از دین‌ها وضع شده‌است. واژهی نماز واژه‌ای فارسی است که ایرانیان برای واژهی «صلاة» عربی به کار بردند. این واژه به معنای خم شدن، سرفرودآوری برای ستایش پروردگار، احترام و اظهار بندگی و اطاعت است . واژه ی نماز نام‌واژه‌ای از فعل نمیدن فارسی به معنی تعظیم‌کردن است. نماز فرض پنج نوبت در شبانه روز ۱۷ رکعت رو به قبلهی مسلمانان - کعبه در مکه - بصورت فردی  یا گروهی نماز جماعت برگزار می‌شود. در این عبادت در رکعت‌های اول و دوم سورهی حمد و معمولاً آیه یا سورهی کوتاهی از قرآن ـ مثل سورهی توحید ـ و در رکعتهای بعدی تعدادی اذکار به زبان عربی خوانده می‌شود. جزئیات این عبادت در فرقه‌های مختلف اسلام با هم تفاوت دارد.

Prayer is one of the forms of worship that have been enacted in some religions. Pray that Iranian Persian word for word for word "Salat" Arabic used. This word means to bend, Srfrvdavry to praise the Lord, respect and express reverence and obedience. The word prayer Namvazhhay Nmydn Persian verb meaning is Tzymkrdn. Assuming prayer five times a day (17 postures) Muslims to Mecca - Kaaba in Mecca - individual (Frada) or group (prayer) is held. In this prayer the first and second Rkthay short sura of the Qur'an sura or verse like Sura Al Tawheed, usually the next Rkthay number of invocations in Arabic is called. Details of the various sects of worship in Islam is different.