اعلام آخرین وضعیت راه های استان از شبکه استانی البرز

اعلام آخرین وضعیت راه های استان از شبکه استانی البرز


 

شبکه استانی مرکز صدا و سیمای البرز روزانه دردو نوبت آخرین وضعیت راه های استان را در قالب تصاویر زنده اعلام می کند.
 گزارش آخرین وضعیت راه های استان به همت مرکز صداو سیمای استان البرز در طرحی مشارکتی با اداره کل حمل و نقل و راه های استان کلید زده شده است.
برهمین اساس روزانه در دو نوبت طی ساعت های زمانی 14 و 30 دقیقه و 16:30 دقیقه شاهد اعلام وضعیت ترافیکی استان هستیم.
این طرح  در راستای فرهنگ سازی مدیریت ترافیکی استان و اجرای الگوها و طرح های مشارکتی در مرکز صدا و سیمای البرز اجرایی شده است.