اسامی برندگان جشن انقلاب 1392/11/19

اسامی برندگان جشن انقلاب 1392/11/19


برندگان مسابقه برنامه جشن انقلاب

1392/11/19

نام پدر

نام و نام خانوادگی

 

 
شعبانعلی توکل قاسمی
علیرضا الهه شفیعی
حسین محمدجواد مؤذی نیا
صادق زهرا سوری
علی حسین علی ا... وردی
علی اکبر طیبه قوامی راد
عباس سید محسن میرباقری
محمد مهدی فائزه زرآبادی پور
علی عباس رضا حاجی نصری
فاطمه عیوضی تلواری ازبرعلی