سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

آزمون مدیران با قلیان - show-content

 

 

آزمون مدیران با قلیان

آزمون مدیران با قلیان


آزمون مدیران با قلیان

نقل است شاه عباس صفوی، رجال كشور را به ضیافت شاهانه میهمان كرد و به خدمتكاران دستور داد تا در سر قلیان ها بجای تنباكو، از سرگین اسب استفاده كنند. میهمان ها مشغول كشیدن قلیان شدند و دود و بوی پهنِ اسب، فضا را پر كرد اما رجال از بیم ناراحتی‌ شاه پشت سر هم بر نی قلیان پُك عمیق زده و با احساس رضایت دودش را هوا می دادند! گویی در عمرشان، تنباكویی به آن خوبی‌ نكشیده اند! شاه رو به آنها كرده و گفت: «سرقلیان ها با بهترین تنباكو پر شده اند. آن را حاكم همدان برایمان فرستاده است.» همه از تنباكو و عطر آن تعریف كرده و گفتند: «براستی تنباكویی بهتر از این نمی‌توان یافت.» شاه به رئیس نگهبانان دربار، كه پك های بسیار عمیقی به قلیان می زد، گفت: « تنباكویش چطور است؟» رئیس نگهبانان گفت: «به سر اعلیحضرت قسم، پنجاه سال است كه قلیان می كشم، اما تنباكویی به این عطر و مزه ندیده ام!» شاه با تحقیر به آنها نگاهی‌ كرد و گفت: «مرده شوی تان ببرد كه بخاطر حفظ پست و مقام، حاضرید بجای تنباكو، پِهِن اسب بكشید و بَه‌‌‌ بَه‌‌‌‌‌‌ و چَه چَه كنید.»
 

Transportation of Shah Abbas Safavid royal guests and dignitaries of the party ordered the servants rather than in the hookah tobacco, use of horse dung. Guests were busy hookah smoke and the smell of horse dung, but the space is filled with straw men for fear of discomfort King burst bubble pack deep frozen and the satisfaction of the smoke were atmosphere. If in life, never smoked tobacco are good at it! King turned to them and said, "waterpipe runs with the tobacco filling. Hamedan governor has sent it to us. " It defines all the tobacco aroma and said, "tobacco is indeed better than human beings." The president of the court of the king's guards, who pack the pipe that ran very deep, "said Tnbakvysh How are you?" President of the guards said, "I swear to His Majesty, for fifty years, the bubble will break, but the aroma and flavor of tobacco've seen!" The king looked down upon them and said, "take your funeral to maintain positions, would you rather tobacco, horse dung, and to kill, and what does it."