سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

اردک کشاورز - show-content

 

 

اردک کشاورز

اردک کشاورز


Loading the player...

  

اردک کشاورز
روزی روزگاری اردکی بود که از بخت بد با کشاورز پیر و تنبلی زندگی می کرد. اردک همه کارهای مزرعه رو انجام می داد، اما کشاورز تمام روز رو استراحت می کرد. اردک گاوها رو از چراگاه می آورد، گوسفندها را از تپه پایین می آورد، مرغ ها داخل مرغ دانی میکرد، زمین را بیل می زد، ظرفها را می شست، لباسها را اتو میکرد، میوه ها را می شست و ... و کشاورز فقط داد می زد: کارها رو به راهه؟ تا اینکه اردک بیچاره از حال رفت و گوشه ای افتاد و ...
 
Unfortunately the duck was once a lazy old farmer lived. All things to do duck farm, but the farmer would break all day. Ducks bring the cows from pasture, sheep brings down the hill, into the egg yolks would know, the earth would Bill do the dishes washed, ironed his clothes, washed fruit and farmer just shouted: the way things are? We went to the hapless Ducks took the corner ...