فرکانس های پخش صدا

 فرکانس شبکه استانی البرز (رادیو البرز)         94/9 ( MHz )

  فرکانس MHz
صدا ( Radio ) FM شبکه استانی البرز 94/9 
شبکه جوان 88/5
شبکه ورزش 92/5
شبکه معارف 96/5
شبکه عربی 99/1
شبکه پيام 104/5
شبکه ورزش 92/5
 
FM سراسري راديو ايران 90/5 ( MHz )
سراسري قرآن 100/5
سراسري فرهنگ 106/5
  مشخصات
ماهواره ( Satellite ) Name

Iran Sat

badr

Arab Sat 2,3

Frequency Rate 12264 MHz
Symbol Rate 27500
FEC 3/4
Polarization Horizontal
  کانال
ديجيتال (Dijital) شبکه البرز بر روی گیرنده های دیجیتالی قابل مشاهده می باشد -------------------
19 شبکه سراسری -------------------