شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی 00:00
دانستنی ها 00:35
مستند پزشکی (تکرار) 01:00
مستند فلسطین جنوبی (تکرار) 02:15
سروستان (تکرار) 02:30
شاید برای شما اتفاق بیفتد 02:45
مستند نگارستان 03:00
مسابقه فرمانده (تکرار) 04:00
مستند فیروزه 05:00
مناجات و اذان صبحگاهی 05:30
نغمه 06:00
کودکانه 06:30
آب و رنگ 07:15
مستند نگارستان 08:15
مسابقه فرمانده 09:00
دانستنی ها 10:00
مستند پزشکی 10:30
سریال شاید برای شما اتفاق بیفتد 12:30
کودکانه 16:00
خونه زندگی 17:00
خبر عصرگاهی 18:00
سریال شاید برای شما اتفاق بیفتد 20:00
بانوی بی نشان 21:00
خبر شبانگاهی 22:00
سینمایی 22:15