شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
ماه نشین (زنده) 01:30
سریال نون خ 02:30
مستند 03:30
مستند نگارستان 05:00
مستند نگارستان 05:30
سریال نون خ 06:30
بومرنگ (تکرار) 10:00
آستان ملکوت (زنده) 12:00
فیلم سینمایی 14:00
خبر عصرگاهی 16:45
خبر شبانگاهی 20:45
سریال نون خ 23:00