شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
سریال پادری 02:30
نسیم سحر 03:30
مستند نگارستان 05:00
سریال پادری 06:30
یه صبح دیگه (زنده) 08:00
بومرنگ (تکرار) 11:00
آستان ملکوت (زنده) 12:00
باغ ترانه 12:30
فیلم سینمایی 14:00
خبر عصرگاهی 16:45
نگاه مردم (باز پخش) 18:00
ماه عاشقی 19:00
خبر شبانگاهی 20:45
طلوع امید 22:00
سریال پادری 23:00