شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه نمایش 00:00 الی 14:00 00:00
شروع آنتن 14:00
ترتیل قرآن مجید 14:15
چشمه نور 15:15
سریال نیاز 15:30
خونه زندگی 17:00
خبر عصرگاهی استان 18:00
با شهیدان 18:15
یک فیلم یک تجربه (تکرار) 19:15
اقتصاد پویا (تکرار) 20:00
مستند 20:25
سفیران هدایت 21:15
میان برنامه 21:45
خبر شبانگاهی استان 22:00
قاب نما 22:15
کمیته امداد 23:10
آواهای سرزمین من 23:30
پایان آنتن 23:59