شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
سریال نجلا 02:30
مستند 03:30
مستند نگارستان 05:00
مستند نگارستان 05:30
سریال نجلا 06:30
فیلم سینمایی 14:00
خبر عصرگاهی 16:45
ورزش البرز 22:00
سریال نجلا 23:00