شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه نمایش 00:00 الی 14:00 00:00
شروع آنتن 14:00
آب و رنگ 14:15
سریال پلیس قضایی 15:00
فرآیند (تکرار) 15:45
تا نیایش 17:00
خونه زندگی 17:15
خبر عصرگاهی استان 18:00
بی رودربایستی 18:15
نزدیک آسمان 19:15
اقتصاد پویا (تکرار) 20:00
میان برنامه 21:45
خبر شبانگاهی استان 22:00
سریال دزد و پلیس 22:30
پایی که جا ماند 23:10
شرح پریشانی 23:30