شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایران 00:30
مرز پرگهر- تولیدی 02:00
سروستان (تکرار) (تکرار) 02:30
از سرزمین نور 03:35
پخش 04:10
سخن آشنا 04:45
مشکات - اذانگاهی صبح 05:00
پخش 06:00
آهنگ زندگی 06:05
خبر سراسری 07:00
ادامه صبح البرز-زنده 07:10
خبر سراسری 08:00
پخش 08:40
ایران زمین-تولیدی 08:45
پیام البرز 09:00
البرز من سلام - زنده 09:09
پیام البرز 10:00
رادیو خونه -زنده 10:05
سروستان (تکرار) (تکرار) 14:30