شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایران 00:30
سروستان- تکرار 02:00
نمایش رادیویی 02:30
پند سر دندانه 03:35
شنیدنیهای تاریخ-تولیدی 04:00
پخش 04:10
نسیم رحمت-تولیدی 05:00
مشکات (اذانگاهی صبح) 05:15
سخن آشنا 05:45
پخش 06:00
آهنگ زندگی 06:15
صبح البرز-زنده 06:30
خبر سراسری 07:00
ادامه صبح البرز-زنده 07:10
خبر سراسری 08:00
پخش 08:40
ایران زمین-تولیدی 08:45
پیام البرز 09:00
البرز من سلام - زنده 09:09
پیام البرز 10:00
رادیو خونه -زنده 10:05
پیام البرز-زنده 11:00
خبر سراسری 14:00