شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایران 00:30
مشکات (اذانگاهی صبح) 05:15
صبح البرز-زنده 06:30
خبر سراسری 07:00
ادامه صبح البرز-زنده 07:10
خبر سراسری 08:00
پیام البرز 09:00
البرز من سلام - زنده 09:09
پیام البرز 10:00
صدای زندگی -زنده 10:05
خبر استانی 11:00
بر آستان جانان 11:30
خبر سراسری 14:00
خبر استانی 16:00
سر چراغی 16:15
پیام البرز 17:00
پیام البرز 19:00
چهارباغ 20:00
خبر سراسری 21:00
ساعت ماه 21:35
نمایش رادیویی 23:00